Obchodní společnost

Manera Consulta, s.r.o.
se sídlem v Ostravě
identifikační číslo 29384532

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, složka C 37939

MANERA CONSULTA, s.r.o.

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

1.2. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce MANERA CONSULTA, s.r.o. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

1.3 Kontakty:
email:  asistentka(zavináč)manera.cz ( na dotazy odpovídáme nejpozději do 3 pracovních dnů )
mob.:   +420 774 001 704

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

2.4. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

OBJEDNÁVKY NEUHRAZENÉ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA STORNOVANÉ A ZBOŽÍ JE NAVRÁCENO K DALŠÍMU PRODEJI.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad.

OBJEDNÁVKY JSOU EXPEDOVÁNY NEJPOZDĚJI DO 7 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘIPSÁNÍ PLATBY.

Prodávající JE plátcem DPH.

2.5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neprané, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu. Částka bude zaslána stejným způsobem, jakým byla přijata.

3.6. Pokud je látka střižena na míru, nevztahuje se na ni reklamace. Peníze vracíme pouze za zboží, nikoliv za poštovné.

3.7. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí prodávající.

3.8. Zboží nám po předchozí domluvě zašlete na adresu sídla – Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

4. Reklamace

4.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

4.2.  Je třeba brát v úvahu srážlivost, která je přirozená pro pleteniny. Odpovídající množství se může lišit o -3 % u výrobků s elastanem a o -2 % pro výrobky bez elastanu.

4.3. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

4.4. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena faktura. Faktura slouží zároveň jako záruční.

4.5. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

4.6. Kontakt pro uplatnění reklamací:

MANERA CONSULTA, s.r.o.
Kalusova 871/8
709 00  Ostrava – Mariánské Hory

e-mail: asistentka(zavináč)manera.cz

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na výše uvedenou e-mailovou adresu a my se Vám ozveme zpátky. Prosím zašlete nám na Vás e-mailovou adresu a telefonní kontakt, kde se Vám můžeme ozvat.

5. Dodací podmínky

5.1. Platbu za zboží a poštovné a balné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího (účet je vedený u ČSOB - 258663629/0300). PLATBY je možné provádět bankovním převodem, platbou kartou nebo osobně při osobním vyzvednutí na adrese Kalusova 871/8, Ostrava – Mariánské Hory. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

ZBOŽÍ ZASÍLÁME NA DOBÍRKU.

5.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený dopis nebo balíček, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty a hmotnosti zásilky. Další možností je zaslání prostřednictví DPD, nebo do sítě Zásilkoven.

5.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

Poštovné se řídí platným ceníkem České pošty.

5.4.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6.  Osobní odběr - je možný po předchozí telefonické, nebo e-mailové dohodě v místě sídla firmy – Kalusova 871/8, Ostrava – Mariánské Hory. Je možno platit hotově nebo platební kartou.

5.7. Dodání do zahraničí - do předchozí dohodě je možné zaslat balíček i do zahraničí. Veškeré náklady hradí kupující.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Kalusova 871/8, Ostrava – Mariánské Hory, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

6.5.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Reklamační řád

Reklamace jsou řešeny v bodě 4, tohoto dokumentu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu oprávněného zájmu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na adresu asistentka@manera.cz.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.  Daňový doklad včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupný.

10.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, adresa elektronické pošty asistentka(zavináč)manera.cz, mobil +420 774 001 704.

 

V Ostravě dne 21. 2. 2023

Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!